به وبسایت وکیل + 10 ، مشاور حقوقی آنلاین خوش آمدید

ساعات کاری : 24 ساعت تمام ایام هفته
  شماره تماس : 09109108907

All Posts in Category: ثبت

ارث و وصیت

قوانین حقوقی وصیت و ارث

 قوانین حقوقی وصیت و ارث

وصیت بردوقسم است – تملیکی وعهدی

ماده 826 – وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یامنفعتی رااز مال خودبرای زمان بعدازفوتش به دیگری مجاناتملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است ازاینکه شخصی یک یاچندنفررابرای انجام امر یااموری یاتصرفات دیگری مامورمی نماید.
وصیت کننده موصی ،کسی که وصیت تملیکی به نفع اوشده است موصی له ، موردوصیت موصی به وکسی که بموجب وصیت عهدی ولی برموردثلث یابرصغیر قرارداده می شودوصی نامیده می شود.

اطلاعات بیشتر